Perbaiki Diri Mu dan Seluruh Orang Lain (1)

Saya telah jelaskan bahawa perkara paling penting yang perlu kita tumpukan di dalam marhalah ini di atas jalan dakwah, ialah memperbaiki diri dan menyeru orang lain kepada jalan dakwah kita. Kita telah jelaskan bahawa memperbaiki diri adalah perkara yang besar dan penting
yang perlu diberikan perhatian dan diambil kira dengan bersungguh-sungguh sebab inilah
kewajipan pertama dan asasi bagi setiap Muslim di dalam hidup ini, sehinggalah diri kita berada di
dalam keredhaan Allah. Berjaya mencapai jannatun naim dan terlepas dari azab Allah di Akhirat.
Memperbaiki diri juga merupakan tindakan dan usaha yang perlu dan mesti dalam
merealisasikan pelbagai kepentingan dan kewajipan yang lain. Dan kita katakan bahawa dasar yang
sempurna yang menjadi asas pembaikan diri dan pembentukan peribadi manusia akidah ialah
akidah yang sejahtera yang menjadikan pendokong hidup dengannya dan kerananya dan
mengambil daripadanya segala urusan dan menyerahkan kepadanya segala apa yang dimilikinya,
waktunya, usahanya, fikirannya, hartanya dan jiwanya. Akidah yang telah didokong oleh
salafussoleh lalu. Akidah itu menjadikan mereka sebagai contoh-contoh yang unik, teladan yang
tiada tandingannya yang mengemukakan bentuk dan rupa yang ajaib dan mengkagumkan di segala
medan jihad dan pengorbanan, tebusan, pemberian, amanah, sidik, kesetiaan, cinta, kesan-kesan
perhambaan yang sejahtera kepada Allah dan dalam segala jurusan dan medan kebaikan.
Imam as-Syahid bersungguh-sungguh menjauhkan kita di jurusan akidah ini dari segala perkara
yang menghapuskan intipatinya dan yang mungkin merubah dan memudahkannya terpesong
kepada perkara logik akal semata-mata yang jauh dari hati dan perasaan. Ini akan membawa
pendokongnya ke dalam kancah perdebatan dan pertengkaran yang tidak berfaedah kepada
pendokongnya di waktu susah, di waktu ujian dan di waktu penapisan.
17.1 Ibadah Yang Sahih
Setelah memahami asas yang teguh dan kuat dari akidah salimah (akidah yang sejahtera)
dalam memperbaiki jiwa barulah datang peranan ibadah yang sahih. Peranan ibadah ini mempunyai
kesyumulannya dan merangkumi segala urusan hidup. Kita tidak membatasinya hanya kepada
solat, puasa, zakat dan haji sahaja. Kerana risalah kita dalam hidup ini, tugas kita di dalam hidup ini
ialah beribadah kepada Allah yang bererti hidup kita ini seluruhnya adalah ibadah kepada Allah:
"Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadat kepadaKu". Az-Zariyaat:
56
Setiap kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan pengertian ini
dengan membetulkan niat dalam setiap amalan. Dia menjadikan makanannya, minumannya, ilmu
dan amalannya, senaman dan perkahwinannya sebagai alat untuk menolongnya mentaati Allah dan
memperbaiki ibadatnya. Dengan itu rumah menjadi mihrab, tempat beribadat kepada Allah, sekolah
dan kolej, kilang, gedung perniagaan, kebun, ladang, sawah dan tempat-tempat permainan malah
dunia seluruhnya menjadi mihrab tempat kita beribadah kepada Allah. Segala usaha dan perkataan
yang terbit daripadanya merupakan ibadah kepada Allah. Untuk itu segala ibadah yang mahu
diterima oleh Allah mestilah memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam dan jauh dari segala
yang haram dan dimurkai Allah. Oleh kerana itu setiap Muslim mesti mengetahui hukum-hukum
ibadah dan syarat sahnya. Wajib mengetahui sunnah dan cara hidup Rasulullah s.a.w. dalam setiap
perkara yang kita sebutkan tadi.
Dia mesti mengetahui dan mengamalkan seberapa mungkin akan doa-doa ma'thurat dari
Rasulullah s.a.w. dalam setiap urusan dan beriltizam pula dengannya. Dengan demikian, seluruh
hidup Muslim merupakan satu kehidupan rabbani, hidup menurut cara hidup yang diajarkan oleh
Allah dan jadilah Muslim itu abdan Rabbanian, hamba yang bersifat ketuhanan, hamba yang
menyembah Allah Taala, Tuhan seluruh alam.
Perkara yang mesti dalam ibadah ialah niat ikhlas kepada Allah semata-mata, jauh dari riya'
dan menghadirkan hati menunaikan ibadah kepada Allah supaya amal dan ibadat itu diterima oleh
Allah. Sebagai contoh, solat yang diterima oleh Allah ialah solat yang mencegah dari kejahatan dan
Jalan Dakwah______________________________________________________________________________
70
kemungkaran. Bukan hanya sah dari sudut-sudut hukun fiqh sahaja, tetapi solat yang mampu
menghubungkan pendokongnya dengan Allah dengan penuh khusyuk, tunduk dan takut kepada
Allah dan merupakan mikraj bagi roh dah jiwa orang mukmin.
17.2 AkhlakYangTeguh
Salah satu dari asas memperbaiki diri dan jiwa ialah menunjukkan contoh, sifat dan akhlak
Islamiyah yang mulia seperti yang dianjurkan kepadanya oleh al-Quran dan sunnah Rasulullah
s.a.w. Ini kerana akhlak dan moral itu memainkan peranan penting dalam kehidupan individu. la
berkait rapat dengan segala kegiatan hidupnya, berkaitan dengan sikapnya terhadap kerabatnya,
jiran-jirannya dan semua orang yang bergaul, bermuamalah serta berurusan dengan mereka.
Perkara yang mesti ada pada seorang pendakwah yang menyeru manusia ke jalan Allah ialah dia
mesti bersifat dengan sifat Muslim yang sejati supaya dia menjadi contoh teladan untuk apa yang
diseru kepadanya dan dapat merealisasikan Islam dengan perkataan dan amalannya, bukan hanya
dengan teori sahaja.
Contoh praktikal itu lebih besar pengaruh dan kesannya di dalam jiwa manusia dari
perkataan sahaja. Teladan kita ialah Rasulullah s.a.w. Adalah akhlak Rasulullah s.a.w itu ialah al-
Quran. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang mendorong kita berakhlak dengan akhlak yang mulia di
antaranya:
"Hanyasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia".
Dan sabda baginda lagi:
"Barang yang paling berat di dalam timbangan pada hari kiamat ialah taqwa kepada Allah dan akhlak
yang baik".
Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia bererti kita mesti meninggalkan akhlak yang hina.
Dari sabda: Rasulullah s.a.w : "yang paling berat dalam timbangan pada hari akhirat ialah taqwa
kepada Allah". Bererti tidak berubah-ubah dan tidak bermuka-muka dengan perubahan suasana dan
pertukaran keadaan. Jadi alangkah wajarnya kita melatih diri kita dengan kesungguhan dan
perhatian dan menghiasi diri dengan adab-adab dan akhlak Islam. Sebagai satu misal: Sifat hilm satu
sifat yang mampu menguasai dan menahan diri dari kemarahan. Dalam perkara ini Rasulullah
s.a.w. bersabda:
"Bukanlah orang yang kuat itu mengalahkan orang lain dalam satu pertarungan tetapi yang kuat itu
ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah".
Alangkah kuatnya manusia akidah jika dia mempunyai sifat-sifat orang yang beriman yang
tersebut di dalam kitab Allah atau dalam hadis-hadis Rasulullah s.a.w. dan sentiasa merujukkan
halnya dan mengukur sejauh mana iltizamnya dan kecuaiannya di dalam memiliki sifat-sifat itu
lantas terus berusaha dan menyempurnakan dirinya dengan sifat yang mulia itu.
17.3 Thaqafatul Fikr
Satu lagi aspek memperbaiki diri yang lazim kepada laki-laki akidah yang tampil untuk
amal Islami dan dakwah Islam, yang menyeru manusia pada jalan Allah dia mesti mempunyai
budaya berfikir.
Thaqafatul fikr (pendidikan fikiran) merangkumi tiga aspek asasi: Aspek pertama ialah:
pengenalan yang salim (sejahtera) dan sempuma tentang Islam yang membolehkan dia
melaksanakan Islam dengan perlaksanaan yang betul dan sejahtera ke atas dirinya lantas
melayakkannya menyampaikan Islam itu dengan baik kepada orang lain. Dia melaksana dan
menyampaikannya dengan menyeluruh, kemurnian dan kejatiannya.
Aspek kedua: Dia mesti mengetahui suasana dan keadaan dunia Islam dahulu dan sekarang,
mengenali musuh-musuh Islam dan mengetahui semua cara dan tindak tanduk mereka. Dia mesti
mengetahui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan yang mempengaruhi Muslimin dari dekat
atau dari jauh. Dia mesti mengetahui siapakah golongan yang bekerja di bidang dakwah Islam,
mengetahui kecenderungan dan cara-cara kerja mereka, bagaimana bentuk tolong menolong yang
perlu dibuat bersama mereka dan Iain-lain lagi perkara yang lazim bagi orang-orang yang tampil di
hadapan di bidang amal Islami.
Aspek ketiga: Memperbaiki pengkhususan dalam pelbagai lapangan yang berkaitan dengan
urusan kehidupan seperti kedoktoran, kejuruteraan, pertanian, perniagaan, perindustrian dan Iainlain
lagi. Maka tidak boleh tidak seorang insan akidah mesti berusaha memperbaiki dan menguasai
bidang profesional supaya dia mendapat tempat di dalam masyarakat dan dapat mengisi tempattempat
kosong tatkala kita membangun dan menegakkan daulah Islam. Patut kita menyebutkan di
sini bahawa sebahagian besar dari ilmu pengetahuan moden ini telah diasaskan oleh ulama dan
Jalan Dakwah______________________________________________________________________________
71
cendikiawan Islam di zaman dahulu. Kerana agama kita mendorong kita mencari ilmu dan belajar
dengannya dan dapat menghubungkan ilmu dengan Al Khalid Allah s.w.t.
"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan". Al-Alaq: 1
Semestinyalah orang-orang yang bekerja di bidang dakwah di kalangan pelajar dan
mahasiswa supaya mereka menjadi golongan yang terkemuka di dalam subjek pengkhususan
mereka kerana sekiranya mereka terkebelakang di dalam pelajaran, mungkin akan menjauhkan
orang lain dari amal dan usaha Islamnya.
17.4 Kekuatan Jasmani
Satu lagi dari sudut memperbaiki diri yang dituntut dari agen dakwah ialah dia mesti
menjaga kesihatan jasmaninya supaya dia mampu memikul berbagai beban dan tugas dakwah dan
jihad. Supaya kelemahan jasmani tidak menjadi halangan baginya di dalam rangka merealisasikan
cita-cita yang besar yang kita harapkan. Rasulullah s.a.w. mendorong kita menjaga dan
memperhatikan jasmani kita lalu bersabda:
"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang-orang mukmin yang
lemah dan ada kebaikan kepada tiap-tiap individu".
Kita dapati banyak hadis dan sunnah Rasulullah s.a.w yang menolong kita untuk
memelihara kesihatan dan keselamatan jasmani kita.
Kita juga mendapati Imam as-Syahid memberi perhatian yang cukup di dalam perkara ini
kerana menyahut arahan Rasululah s.a.w itu. Ada disebut di dalam kewajipan saudara yang beramal
untuk Islam di dalam Risalah at-Ta'alim, menuntut setiap saudara bersegera berjumpa dengan
doktor memeriksa kesihatan keseluruhan dan mengubat sebarang penyakit yang ada padanya,
memelihara kesihatannya dan menjauhkan perkara yang melemahkan kesihatan sebagaimana beliau
mengingatkan supaya kita menjauhi dari minum kopi yang berlebihan dan seumpamanya. Beliau
melarang terus dari menghisap rokok. Beliau juga mengingatkan kita supaya menjaga kebersihan
dalam segala perkara, bersih dalam rumah, pakaian, makanan, badan dan tempat kerja. Kita disuruh
agar menjauhi minuman keras, minuman yang memabukkan dan mengkhayalkan. Dan segala
perkara di dalam aspek tersebut mesti dijauhi.
17.5 Sudut-sudut Lain Yang Lazim
Kita menghendaki Muslim yang berjihad untuk dirinya, yang berguna kepada manusia,
yang menjaga waktunya, yang berdisiplin di dalam segala urusannya dan mampu bekerja untuk
keperluan hidupnya. Ini semua adalah sudut-sudut asas dan mesti ada pada syakhsiah Muslim
sebagai agen dakwah supaya dia mampu memainkan peranan yang dimahukan darinya menurut
bentuk dan rupa yang sahih.
Tidak dapat difikirkan adanya seorang pendokong dakwah yang tampil ke depan untuk
kerja-kerja Islam tanpa mempunyai nilai-nilai dan sifat-sifat ini ataupun sebahagiannya. Orang yang
mengikut hawa nafsu tidak berjihad melawan nafsunya, tidak mampu mengawal tindak tanduknya,
tidak layak menjadi pendokong dakwah yang menyeru manusia kepada Allah, menyuruh manusia
berbuat sesuatu walaupun dia tidak mampu berbuat demikian. Pendokong dakwah terpaksa
melalui berbagai-bagai suasana dan situasi yang berubah dan peristiwa-peristiwa yang datang silih
berganti. Jadi, dalam mengatasi dan melintasinya memerlukan mujahadah yng banyak, melawan
nafsu, dan sanggup menanggung bebanan dan ujian. Dan pendokong dakwah yang menyeru
manusia kepada Allahmesti mampu membawa faedah dan kebaikan kepada manusia dengan
senang hati dan murah hati walaupun kebaikan dan jasanya itu dibalas dengan penyiksaan dan
bahaya kerana demikianlah sikap Rasulullah s.a.w. membawa kebaikan kepada manusia dan sabar
menanggung segala ujian dan gangguan dari manusia. Jadi pendokong dakwah mesti merebut
kesempatan membuat kebaikan kepada manusia dan bersegera kepadanya sesuai dengan pelbagai
cara:
"Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera
memperolehinya ". Al Mukminun: 61
Manusia dakwah mesti memelihara waktunya untuk digunakan kepada tiap-tiap kerja yang
berfaedah yang bersungguh-sungguh untuk dakwahnya. Tidak ada waktunya yang tersia-sia kerana
waktu itu adalah kehidupan dan kewajipan lebih banyak dari waktu-waktu. Waktu yang telah
berlalu tidak mungkin kembali lagi dan kita akan disoal tentang waktu pada hari kiamat. Rasulullah
s.a.w. telah bersabda:
"Tidak ada hari yang terbit fajarnya kecuali dia memanggil, "Hai anak Adam aku makhluk baru dan
di atas amalmu aku menjadi saksi maka ambillah bekalan dariku kerana sesungguhnya aku tidak akan kembali
Jalan Dakwah______________________________________________________________________________
72
lagi sampai hari kiamat".
Kita menghendaki dari saudara Muslim supaya dia berdisiplin dalam setiap urusan di
pejabat, dalam bidang tugasnya, dalam pertimbangannya dan di dalam seluruh urusan hidup
kerana itulah yang mendorongnya lebih memperbaiki karya dan hasil usahanya di samping
menjimatkan waktu, usaha dan hartanya dan mendapat natijah dengan cara yang baik dari segala
tenaga yang telah dugunakannya.
Dan menjadi satu tabiatnya, dia mempunyai satu pekerjaan yang tertentu untuk mencari rezeki yang
halal supaya ia tidak menjadi beban kepada manusia, supaya berada di dalam ketenangan dan
kemantapan kehidupan yang menolongnya untuk berjaya membawa hasil di bidang dakwah.
Supaya dia dapat mendirikan sebuah rumahtangga dan melahirkan zuriat yang solehah, keturunan
yang baik untuk masyarakat Islam.
17.6 Bagaimanakah Caranya Merealisasikan Pembaikan Ini?
Tidak cukup kalau kita hanya mengetahui jurusan-jurusan Islahunnafs (memperbaiki diri)
yang dituntut untuk merealisasikannya, bahkan kita juga perlu tahu bagaimana cara untuk
melaksanakannya. Sebagaimana yang telah kita maklumi, kita dapati di sana ada sudut pendidikan
thaqafi di samping adanya tarbawi takwin (pendidikan pembentukan) di mana kedua-dua aspek
tersebut memerlukan usaha perseorangan dan usaha jama'iah yang berencana, mempunyai pelbagai
cara dan menggunakan berbagai-bagai alat.
Faktor penolong yang tersebut di atas dengan bentuk yang lebih berkesan ialah adanya
seseorang melaksanakan tugas-tugasnya dan pekerja yang telah disebutkan di dalam penghujung
Risalah At Ta'alim yang telah ditulis oleh Imam as-Syahid dan telah disentuh juga di sekitar tujuantujuan
usrah persaudaraan. Juga membiasakan diri mengamalkan wirid, muhasabah mengoreksi
diri setiap hari. Dengan itu seseorang itu dapat menghadapi dan menilai setinggi mana
keimanannya, dan setakat manakah sesuainya dengan tugas-tugasnya itu dan sampai mana
menyalahi ajaran Islam. Melibatkan diri dengan kerja-kerja Islam di bidang dakwah, adalah satu
cara yang paling mujarab yang menolong kita memperbaiki diri kerana sesungguhnya dengan
membaca kitab-kitab sahaja tidak mampu membina insan.
Sesungguhnya menyeru manusia kepada Allah dan menentang kebatilan serta
pendokongnya merupakan satu pendidikan kepada para duat serta memberi mereka pengalaman,
kepandaian, keteguhan, ketetapan dan ketahanan di atas kebenaran.

KATA MEREKA

Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com

Lebih baru Lebih lama